About TEC
History
ประวัติความเป็นมา

 

        ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่มาของศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สภาวะการณ์ผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ขณะนี้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยไม่สามารถแข่งขันเชิงต้นทุนการผลิตในตลาดโลกได้ ทางออก "เร่งด่วน" ทางหนึ่ง คือ การรู้จักใช้เทคโนโลยีด้านการเผาไหม้และการผลิตไอน้ำได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการคิดค้นวิจัยเพื่อนำมาซึ่งเทคนิคการประหยัดพลังงานในขบวนการผลิตต่างๆ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจึงได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดตั้งศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพขึ้น (Thermal Engineering Center) เพื่อให้เป็นสถาบันวิจัยและวิศวกรรมชั้นนำด้านเทคโนโลยีอุณหภาพ ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรมไทย จนสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่มีโปรแกรมการศึกษาและวิจัยด้านพลังงานอย่างจริงจังมากกว่า 25 ปี ทำให้มีบุคลากรระดับปรมาจารย์ชั้นนำในสาขาวิศวกรรมอุณหภาพมาทำหน้าที่เป็นองคพยพด้านเทคโนโลยีให้แก่ศูนย์ฯ ทั้งนี้ด้วยแรงสนับสนุนจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประกอบอาชีพตั้งแต่ระดับผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้งจนถึงผู้ขาย ในธุรกิจพลังงาน จึงทำให้ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพสามารถเข้าถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใชัพลังงานถึงร้อยละ 90 ทีเดียว

นอกจากนี้วารสารเอเชียวีค ได้จัดอันดับที่ 1 ของประเทศให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและการจัดการ จนสถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซท (Massachusetts Institution of Technology : MIT) ยอมรับและร่วมมือกันสร้างโปรแกรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยต่างๆ จึงมั่นใจว่าศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพนั้นนอกจากจะทำหน้าที่ปรับปรุงขบวนการการใช้พลังงานในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วยังมุ่งมั่นงานวิจัย คิดค้น เทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนสภาพของประเทศจาก "ผู้รับ" มาเป็น "ผู้สร้าง" เทคโนโลยี อีกด้วย

"คิดถึงความร้อน คิดถึงความเย็น คิดถึง TEC"