About TEC
Mission
พันธกิจ

 

ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ (Thermal Engineering Center) เป็นสถาบันวิจัยและวิศวกรรมชั้นนำด้านเทคโนโลยีอุณหภาพ ความร้อนประยุกต์ ทำหน้าที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการที่ปรึกษาให้แก่อุตสาหกรรมไทย 

ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย คิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีด้านความร้อนประยุกต์ เพื่อเปลี่ยนสภาพของประเทศจาก "ผู้รับ" มาเป็น "ผู้สร้าง" เทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

นำหน้าด้านวิจัยและบริการวิชาการด้านความร้อนประยุกต์

การดำเนินงาน

ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ มีความพร้อมที่จะทำการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม พลังงาน ในระดับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสำคัญและส่งผลต่อเศรษฐกิจหลักประเทศไทย โดยมีการดำเนินงานหลักๆดังต่อไปนี้

1. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม พลังงาน ในกระบวนการผลิต ระบบบริหารความปลอดภัย ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์ เครื่องจักร

2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมจนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเผาไหม้ (Combustion) และสามารถปรับแต่งหัวเผา (Burners) ได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้มี ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับของใหม่อยู่เสมอ และสามารถบำรุงรักษาหม้อไอน้ำตลอดจนอุปกรณ์เก็บความร้อน รวมทั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อการประหยัดพลังงาน

3. ส่งเสริมความร่วมมือ ประสานระหว่าง มหาวิทยาลัย ภาคเอกชนและภาคราชการ เพื่อเกิดความเชื่อมโยงด้านความร่วมมือ การวิจัยพัฒนาตลอดจนการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและ ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงานเอกชนและราชการ โดยการวิจัยพัฒนาร่วมกันกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/นักวิจัยกับหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในและต่างประเทศ