Research & Academic Services
หมวดหมู่
โครงการให้คำปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพัดลม โดยการใช้โปรแกรมคำนวณทางคอมพิวเตอร์
รายละเอียด :

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อออกแบบและศึกษาประสิทธิภาพของพัดลมจำนวน 3 แบบ ที่อัตราการไหล 4,600 m3/min 5,200 m3/min และ 8,000 m3/min โดยใช้โปรแกรมคำนวณทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของพัดลม
  2. ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่างและผลของอุณหภูมิของของไหลต่อค่าประสิทธิภาพของพัดลมจำนวน 3 แบบ
  3. ประเมินสภาวะการทำงานของพัดลมทั้ง 3 แบบ

ขอบเขตของโครงการ

  1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคำนวณทางคอมพิวเตอร์ในการศึกษาการทำงานของพัดลม จำนวน 3 แบบ ที่อัตราการไหล 4,600 m3/min 5,200 m3/min และ 8,000 m3/min
  2. ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมที่คำนวณได้ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองและการคำนวณ
  3. ทำการหาค่าประสิทธิภาพของพัดลมจากการเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่างและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของของไหล แล้วทำการประเมินสภาวะการทำงานของพัดลมทั้ง 3 แบบ

แนวทางการดำเนินงาน

  1. ทำการคำนวณโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการหาประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมทั้ง 3 แบบ ที่สภาวะอุณหภูมิของของไหลตามที่บริษัทระบุในข้อมูลของพัดลม
  2. ทำการเปรียบเทียบผลการคำนวณกับข้อมูลที่ได้จากการทดสอบพัดลมจริงที่บริษัทจัดหามาให้ เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3. ทำการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของพัดลมต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของไหล
  4. ทำการปรับลดขนาดของพัดลมรูปแบบเดิมของทั้ง 3 แบบ ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดเท่ากับ 500 มิลลิเมตร ใช้โปรแกรมคำนวณทางคอมพิวเตอร์ แล้วคำนวณหาประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมที่สภาวะอุณหภูมิบรรยากาศ เพื่อที่จะได้นำผลที่ได้ไปสร้างพัดลมและทดสอบผลการทดลองจริงที่จะใช้ในโครงการระยะถัดไป

ขั้นตอนการดำเนินงาน