Research & Academic Services
หมวดหมู่
งานที่ปรึกษาในการตรวจประเมินเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำ
รายละเอียด :

ปัญหาของการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม

 • ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีในการใช้งาน
 • ขาดประสบการณ์
 • ขาดการเก็บข้อมูล ตัวแปรที่สำคัญด้านพลังงาน
 • ขาดการวิเคราะห์ที่ดี 

 

แนวทางในการประหยัดพลังงาน

ต้นทุนที่แท้จริง
ของระบบไอน้ำ

โอกาสในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

ศักยภาพ
ในการประหยัด

 

วิธีการดำเนินโครงการ

การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้ำ

 1. ส่วนผลิตไอน้ำ
 2. ส่วนส่งจ่ายไอน้ำ
 3. ส่วนใช้ไอน้ำ
 4. ส่วนนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่

 

การตรวจวัดและวิเคราะห์การนำความร้อนกลับ และมาตรการปรับปรุงการนำความร้อนกลับ

 1. การรั่วไหลของกับดักไอน้ำ
 2. การนำกลับคอนเดนเสท
 3. การนำกลับไอน้ำแฟลช